Granty realizowane w Katedrze Edytorstwa

Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 227991). Realizację planuje się na lata 2014–2018.

Projekt ma charakter długofalowej pracy dokumentacyjej. Przedmiotem opracowania jest archiwum, które zostało zapisane w testamencie Uniwersytetowi Jagiel­loń­skie­mu przez p. Krystynę Bednarczykową, współtwórczynię i długoletnią (wraz z mężem Czesławem) właścicielkę Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie. Archiwum to obejmuje:
 • korespondencję OPiM ze współpracownikami (ok. 1500 teczek i segregatorów);
 • dokumenty dotyczące działania wydawnictwa (m.in. dokumenty finansowe i materiały redakcyjne: rękopisy, maszynopisy, w tym korektowe);
 • książki wydrukowane przez OPiM i inne, m.in. pochodzące z darów Polaków żyjących na emigracji;
 • książki z biblioteki prywatnej pp. Bednarczyków opatrzone dedykacjami (ok. 650)
Archiwum jest cennym zbiorem dokumentującym kilkudziesięcioletnią działalność Oficyny – ośrodka wydawniczego ważnego dla życia literackiego „polskiego Londynu” i całej Emigracji.
Celem projektu jest opracowanie archiwum i udostępnienie go badaczom zainteresowanym działalnością Oficyny. Projekt ma fundamentalne znaczenie dla dziedzictwa i kultury naro­dowej XX wieku.
 
kierownik:
dr hab. Klaudia Socha
 
wykonawcy:
prof. dr hab. Janusz S. Gruchała, mgr Justyna Wysocka, mgr Anna Jungiewicz, mgr Iwona Grabska-Gradzińska
 
więcej 


 

Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część I: Kazania

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr N103 198235), realizowany w latach 20082012.
Celem projektu jest udostępnienie czytelnikom w nowoczesnej, spełniającej wymagania współczesne formie edytorskiej pełnego wydania kazań Piotra Skargi. Kazania zostaną w najbliższym czasie opublikowane w Internecie. 
 
kierownik:
dr hab. Janusz S. Gruchała
 
wykonawcy:
dr Magdalena Komorowska, dr Anna Kocot, mgr Monika Wójcik-Cifoletti
 
publikacja:
Nad spuścizną Piotra Skargi, red. Janusz S. Gruchała, Kraków 2012
 

więcej 

 
 

Stare druki Biblioteki XX. Misjonarzy w Krakowie – rejestracja elektroniczna

Projekt badawczy z wydziałowej rezerwy badań własnych realizowany w roku 2011. Celem pro­jek­tu by­ło stwo­rze­nie bazy danych zawierających informacje i zdjęcia umożliwiające ba­da­nie kształtu typograficznego starych druków oraz ikonografii obecnej w książkach XVIXVIII w. 
 
kierownik:
dr hab. Janusz Gruchała
 
wykonawcy:
dr Klaudia Socha, mgr Iwona Grabska, mgr Piotr Gradziński, mgr Katarzyna Płaszczyńska, Aldona Pikul, Małgorzata Widła
 
publikacje:
 • Klaudia Socha, Baza starodruków pochodzących z Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu, [w:] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Osińskiego, Lublin 2010, s. 38–
  –48.
 • Klaudia Socha, Między katalogowaniem a digitalizacją. Projekt bazy starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES” 2012, nr 2(35), s. 109–
  –114.
 • Piotr Gradziński, System wyszukiwawczo-wnioskujący oparty o sieci semantyczne zintegrowany z bazą danych bibliotek, praca magisterska Kraków 2010.

więcej 

 

Program ikonograficzny i wymowa symboliczna sygnetów dawnych drukarzy polskich

projekt badawczy nr K/PBW/000624 w 38 konkursie, wykonany w latach 2010–
–2013.

kierownik:
dr Justyna Kiliańczyk-Zięba

 

Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels) w latach 1589–1730

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2013/09/N/HS2/02323). Realizację planuje się na lata 2014–2017.

Celem projektu jest syntetyczne opisanie, na podstawie szeroko zakrojonej analizy źródeł, książek wydanych w drukarni oleśnickiej w latach 1589–1730 oraz określenie kulturowej roli, jaką ta oficyna odgrywała wówczas na Dolnym Śląsku.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na blogu: booksinoels.blogspot.com oraz stronie: www.facebook.com/booksinoels.

kierownik:
mgr Maria Kozłowska

opiekun naukowy:
prof. dr hab. Janusz S. Gruchała

wykonawca:
mgr Iwona Grabska-Gradzińska

 

Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr 2016/20/S/HS2/00078). Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017–
–2020.

kierownik:
dr Michał Czerenkiewicz

opiekun naukowy:
prof. dr hab. Janusz S.Gruchała