Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część I: Kazania

Projekt nr N103 198235, realizowany w latach 2008-2012.
 
Opracowana w ramach projektu edycja kazań Piotra Skargi jest pierwszym pełnym wy­da­niem tego zespołu tekstów; wcześniejsze próby – z różnych powodów – nie zostały do­pro­wa­dzo­ne do końca. Dorobek najwybitniejszego staropolskiego kaznodziei staje się dzięki temu dostępny czytelnikom w nowoczesnej, spełniającej wymagania współczesne formie edytorskiej.
 
Kierownik:
dr hab. Janusz Gruchała
 
Wykonawcy:
dr Magdalena Komorowska, dr Anna Kocot, mgr Monika Wójcik-Cifoletti
 
 
W ramach projektu:
  • Zgromadzono wiadomości o przekazach kazań Piotra Skargi: edycjach drukowanych przed rokiem 1612.
  • Usystematyzowano wiedzę na ten temat, zidentyfikowano egzemplarze w bibliotekach polskich. Zbadano zawartość trzech dużych zbiorów, wydawanych parokrotnie: Kazań o siedmi sakramentach, Kazań na niedziele i święta, Kazań przygodnych. Stanowiło to wstęp do kolacjonowania tekstów w różnych przekazach.
  • Zbadano historię tekstów oraz podjęto decyzje co do podstawy wydania – w związku z faktem, że niektóre teksty ulegały znaczącym zmianom w kolejnych edycjach; ich autorem był zapewne sam Skarga, który dbał o kształt własnych utworów i współ­pra­co­wał w tym zakresie z Andrzejem Piotrkowczykiem, wydawcą jego dzieł w dojrzałym okresie. Informacje o odrzuconych wariantach redakcyjnych umieszczono w aparacie krytycznym.
  • Ustalono zasady transkrypcji jednolite dla wszystkich wydawanych zbiorów stosownie do założonego odbiorcy edycji naukowej; modernizacją objęto te zjawiska językowe, które wynikają z chwiejności zasad pisowni.
  • Teksty kazań zostały skomentowane, głównie od strony językowej.
  • Opublikowano też zbiór studiów naukowych nad kazaniami ks. Piotra Skargi; jako pod­sta­wa służyły doświadczenia zdobyte głównie w ramach projektu, ale także i poza nim. Książka ukazała się w Roku Skargowskim, związanym z rocznicą śmierci kaznodziei.


Publikacje powstałe na podstawie prac:

  • Nad spuścizną Piotra Skargi, red. Janusz S. Gruchała, Kraków 2012