Stare druki Biblioteki xx. Misjonarzy w Krakowie – rejestracja elektroniczna

Projekt badawczy z wydziałowej rezerwy badań własnych realizowany w roku 2011.
 
Projekt stanowił kontynuację współpracy z misjonarską biblioteką, w której ramach odby­wa­ją się w niej zajęcia opcyjne umożliwiające studentom edytorstwa bezpośredni kontakt ze starymi drukami i udział w ich opracowaniu. Celem projektu było stworzenie bazy danych zawierających informacje i zdjęcia umożliwiające badanie kształtu typograficznego starych druków oraz ikonografii obecnej w książkach XVIXVIII w. Efektem podjętych działań będzie funkcjonująca w internecie serwis prezentujący zebrane informacje i pozwalający badaczom przeszukiwać zasoby.
 
kierownik:
dr hab. Janusz Gruchała
 
wykonawcy:
dr Klaudia Socha, mgr Iwona Grabska, mgr Piotr Gradziński, mgr Katarzyna Płaszczyńska, Aldona Pikul, Małgorzata Widła
 
 
W ramach projektu:
 • zakupiono sprzęt umożliwiający fotografowanie starych druków w warunkach stu­dyj­nych (statywy, lampy oświetleniowe, namiot bezcieniowy); dzięki temu w bazie danych znalazły się zdjęcia stanowiące jej integralną część, umożliwiające badanie kształtu typograficznego starych druków oraz ikonografii obecnej w książkach XVIXVIII w.;
 • sporządzono szkielet komputerowej bazy danych i opracowano formularz wpro­wa­dza­nia danych; koncepcja zbioru wynika z dotychczasowych doświadczeń pracowników naukowych Katedry zajmujących się dawną książką jako przedmiotem badań. Baza została sprawdzona na próbce ok. 50 opisów;
 • wprowadzono do próbnej bazy ponad 100 opisów i zmodyfikowano strukturę bazy;
 • opracowano też moduł wyszukiwania informacji, zróżnicowany dla wyszukiwań prostych i zaawansowanych;
 • zakupiono książki stanowiące podstawowy warsztat naukowy w kształceniu historyków książki dawnej.

Prace te mają istotny związek z tematami realizowanymi przez pracowników Katedry:

 • badanie kompozycji graficznej dawnych druków (rozprawa habilitacyjna dr K. Sochy);
 • badanie dawnych opraw w krakowskich księgozbiorach kościelnych (tematyka rozprawy doktorskiej mgr K. Płaszczyńskiej);
 • elektroniczne opracowanie dawnych tekstów (tematyka rozprawy doktorskiej mgr I. Grabskiej).
 
Publikacje powstałe na podstawie prac:
 • Klaudia Socha, Baza starodruków pochodzących z Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu, [w:] Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Osińskiego, Lublin 2010, s. 38–
  –48.
 • Klaudia Socha, Między katalogowaniem a digitalizacją. Projekt bazy starodruków z Biblioteki Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, „Biuletyn Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES” 2012, nr 2(35), s. 109–
  –114.
 • Piotr Gradziński, System wyszukiwawczo-wnioskujący oparty o sieci semantyczne zintegrowany z bazą danych bibliotek, praca magisterska Kraków 2010