Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Projekt nr 227991. Realizację planuje się na lata 2014–2018.
 
Projekt ma charakter długofalowej pracy dokumentacyjnej, która ma fundamentalne znaczenie dla dziedzictwa i kultury narodowej XX wieku. Celem projektu jest opracowanie archiwum, które zostało zapisane w testamencie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez p. Krystynę Bednarczykową, współtwórczynię i długoletnią (wraz z mężem Czesławem) właścicielkę Oficyny Poetów i Malarzy w Londynie.
 
kierownik:
dr Klaudia Socha
 
wykonawcy:
prof. dr hab. Janusz Gruchała, mgr Justyna Wysocka, mgr Anna Regulska, mgr Iwona Grabska-Gradzińska
 

Przedmiotem opracowania jest Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy ofiarowane Uniwer­sy­te­towi Jagiellońskiemu przez p. Krystynę Bednarczykową, które obejmuje:

  • korespondencję OPiM ze współpracownikami (ok. 1500 teczek i segregatorów);
  • dokumenty dotyczące działalności wydawnictwa (m.in. dokumenty finansowe i materiały redakcyjne: rękopisy, maszynopisy, w tym korektowe);
  • książki wydrukowane przez OPiM i inne, m.in. pochodzące z darów Polaków żyjących na emigracji;
  • książki z biblioteki prywatnej pp. Bednarczyków opatrzone dedykacjami (ok. 650).

Archiwum jest cennym zbiorem dokumentującym kilkudziesięcioletnią działalność Oficyny – ośrodka wydawniczego ważnego dla życia literackiego „polskiego Londynu” i całej Emigracji.

Celem projektu jest opracowanie archiwum i udostępnienie go badaczom zainteresowanym działalnością Oficyny. Korespondencja, stanowiąca najcenniejszy element archiwum, zostanie opisana zgodnie z zasadami stosowanymi przy opracowaniu spuścizn rękopiśmiennych.

Opisy zostaną umieszczone w bazie danych, której przeszukiwanie będzie możliwe przy użyciu różnych wyrażeń wyszukiwawczych. Baza ta zostanie udostępniona w sieci, najpierw jako niepełna, a po zakończeniu prac – jako kompletny katalog. Planuje się wykonanie dla potrzeb dokumentacyjnych cyfrowych skanów wszystkich dokumentów archiwum; udo­stę­pnio­ne w bazie będą najważniejsze z nich (listy od znanych pisarzy, dokumentacja dotycząca dystrybucji wydawnictw Oficyny).