Edytorstwo: studia I stopnia – opis programu

Program studiów obejmuje wiedzę o literaturze i języku polskim w zakresie podobnym jak na filologii polskiej: studenci poznają historię literatury polskiej w kontekście lite­ra­tu­ry świa­to­wej, najważniejsze pojęcia w zakresie poetyki, gramatykę współczesnego języka polskiego i kryteria poprawnego posługiwania się nim, dzieje języka polskiego. Zdobywają umiejętność interpretacji utworów literackich z zastosowaniem różnych metod.

Ponadto zaznajamiają się z historią książki, prawem autorskim i zasadami ochrony wła­snoś­ci intelektualnej, a także z organizacją pracy w wydawnictwie. Uczą się opracowania me­ry­to­rycz­nego, językowego i technicznego publikacji, poznają podstawy kom­pu­te­­ro­wych pro­gra­mów graficznych oraz składu komputerowego (desktop publishing). Zdo­by­wa­ją podstawową wiedzę w zakresie poszukiwania informacji, grafiki książki, poligrafii współczesnej. Odbywają praktykę zawodową w instytucjach wydawniczych.

Profil absolwenta

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do pracy redaktora wydawnictwa, a wie­dza o literaturze polskiej i języku pozwala mu wykonywać ten zawód z kompetencją opierającą się na ogólnej kulturze i erudycji. Zna podstawowe narzędzia stosowane w pra­cy wy­daw­nic­twa, w szczególności programy komputerowe. Potrafi samodzielnie przygotować publikację od etapu planowania, poprzez redakcję po przygotowanie projektu do druku.

 

Poczytaj o naszych absolwentach 


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe