Przejdź do głównej treści strony

dr hab. Klaudia Socha

adiunkt

opiekun Koła Naukowego Edytorów
opiekun praktyk terenowych kier. Edytorstwo

Doktor nauk humanistycznych w zakresie lite­ra­tu­ro­znaw­stwa – na pod­sta­wie rozprawy „Czy­tel­nic­two w dawnej Polsce w świetle osiem­na­sto­wiecz­nych list pre­nu­me­ra­to­rów”, Wydział Filologiczny UJ 2005.

Zajmuje się historią książki, druku, grafiki książkowej i czy­tel­ni­ctwa oraz estetyką publikacji. Obecnie interesuje się rozwojem projektu typograficznego (layoutu) książki drukowanej oraz histo­rią zasobów typograficznych dawnych oficyn drukarskich. Pracuje nad bazą danych, która miałaby zawierać pełną do­ku­men­ta­cję typografii i grafiki starych druków biblioteki Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie.

Stypendystka uniwersytetów w Bolonii i Budapeszcie. Członek Pol­skie­go Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. W latach 2008–2012 wykładowca Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

 

Strony WWW

klaudia.socha@uj.edu.pl

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

Klaudia Socha

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Rektora PWSZ w Krośnie (2010)
  • Dyplom honorowy za wiedzę księgoznawczą i dydaktyczne zaangażowanie przyznany przez Jury III Konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. Leona Marszałka (2012)
     

Uczestnictwo w grantach

  • Stare druki Biblioteki XX. Misjonarzy w Krakowie – rejestracja elektroniczna
  • Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w.
  • Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy
 

Wybrane publikacje

Klaudia Socha, Publikacje dotyczące typografii wydane w języku polskim na początku XXI wieku – przegląd subiektywny, „Acta Poligraphica” 2013, nr 2, s. 49–75

Klaudia Socha, Typografia osiemnastowiecznych publikacji słownikowych na przykładzie „Dykcjonarza historii naturalnej wydanego w krakowskiej oficynie Ignacego Grebla, [w:] Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, pod. red. M. Dębowskiego, A. Grześkowiak-Krwawicz i M. Zwierzykowskiego, Kraków 2013, s. 469–485

Klaudia Socha, Wydawnictwa fachowe – polskie podręczniki drukarstwa, które ukazały się w XIX wieku, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie, vol. 5: Wokół typografii i idei pięknej książki, 2013, z. 2, s. 67–80 pdf

Klaudia Socha, Ewolucja dawnej typografii na przykładzie staropolskich edycji „Żywotów Świętych Piotra Skargi – podejście funkcjonalne, [w:] Nad spuścizną Piotra Skargi, pod red. J. S. Gruchały, Kraków 2012, s. 45–186

Klaudia Socha, Funkcjonalność, ekonomia i estetyka – podstawowe problemy tworzenia projektu typograficznego książki, [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, Wrocław 2012, s. 147–160

Klaudia Socha, Osiemnastowieczne prenumeraty literatury pięknej, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 4/15, z. 1, Kielce 2012, s. 29–44 pdf

Klaudia Socha, Ideologia wyrażona w szacie graficznej książki na przykładzie stron tytułowych Biblii, [w:] Bibliologia polityczna, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011, s. 109–122

Klaudia Socha, Poezje Kniaźnina jako przykład osiemnastowiecznej edycji luksusowej, [w:] Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii, pod red. A. Ptak i K. Baran, Lublin 2011, s. 185–199

Klaudia Socha, Osiemnastowieczna literatura społeczno-polityczna i informacyjna rozprowadzana drogą prenumeraty, [w:] Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J. S. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010, s. 375–384 (Biblioteka „LingVariów, t. 10)

 

Pełna lista publikacji

Pełna lista publikacji dr Klaudii Sochy