Warsztaty Młodych Edytorów

Warsztaty Młodych Edytorów 2020

Koło Naukowe Edytorów UJ we współpracy z Katedrą Edytorstwa i Nauk Pomocniczych UJ zaprasza na XVII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Warsztaty Młodych Edytorów”, która odbędzie się w dniach 6-8 marca 2020 r. w Rabce-Zdroju.
„Warsztaty Młodych Edytorów” to projekt cykliczny organizowany przy współpracy z Kołem Edytorów KUL już od szesnastu lat. Konferencja łączy młodych, początkujących studentów oraz doświadczonych naukowców. Tematy wystąpień i warsztatów, odbywających się w jej ramach, obejmują zarówno edytorstwo tradycyjne, jak i redakcję tekstów, projektowanie publikacji drukowanych i elektronicznych, a także typografię i dizajn.
W związku z XVII edycją konferencji zostaje otwarty nabór abstraktów dla wszystkich osób, które chciałyby wziąć czynny udział w najbliższej edycji „WME”. Do udziału zapraszamy zarówno studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych. Termin nadsyłania abstraktów minie 7 stycznia 2020 roku o północy. Abstrakt powinien zawierać do 1000 znaków, w tym temat, charakterystykę omawianego obszaru i minimum trzy słowa kluczowe. Zgłoszenia można nadsyłać na adres kontakt@kneuj.pl.
Wszyscy prelegenci będą mieli zapewniony nocleg z wyżywieniem. Nie pobiera się opłaty konferencyjnej.

O tradycji Warsztatów Młodych Edytorów

Już od wielu lat odbywają się doroczne spotkania warsztatowe młodych edytorów orga­ni­zo­wane przez koła naukowe studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo jesienią, najczęściej w listopadzie, a od dwóch lat wiosną edy­to­rzy zbierają się w gościnnych domach pracy twórczej: w Kazimierzu Dolnym (ośrodek KUL) lub w Rabce (dom UJ).

Warsztaty trwają trzy dni i łączą nie tylko młodych ludzi studiujących na uczelniach w róż­nych miastach: Lublinie, Krakowie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Krośnie, ale tak­że doświadczonych badaczy. Wprowadzają także bardzo szeroki zakres tematów zwią­za­nych z edytorstwem. Obok za­gad­nień tekstologicznych, takich jak prace nad edycjami autorów daw­­nych i współ­czes­nych, pojawiają się także problemy typografii, komunikacji czy edy­tor­stwa cyfrowego i in­ter­ne­to­wego. Bardzo często w gorącej dyskusji okazuje się, że wydawca tekstów dawnych ma podobne problemy jak współczesny redaktor odtwarzający oryginalne brzmienie tekstów piosenek czy wierszy wygłaszanych w różnych wersjach przez poetę-barda. Niekiedy porównanie prac badawczych różnych ośrodków ukazuje, że ciągle więcej łączy niż dzieli edytorów, jako ludzi książki.

Szczególnie cenne dla młodych adeptów stają się spotkania warsztatowe z Mistrzami, spe­cja­lis­tami w swej dziedzinie. Do tej pory spotkania takie prowadzili: prof. Janusz Gruchała, wy­daw­ca autorów dawnych, prof. Józef Fert, edytor Norwida i współczesnych pisarzy, prof. dr hab. Władysław Pluta, znany projektant książek, dr hab. Wojciech Kruszewski, specjalista w zakresie edytorstwa genetycznego, dr Dariusz Pachocki, wydawca dzieł współczesnych poetów, dr Ewa Rot badaczka poezji renesansowej i redaktorzy-praktycy: dr Joanna Ku­ła­kow­ska-Lis (wydawnictwo Bosz) i Robert Oleś (wydawnictwo d2d).

 

Relacja 2014

 

Relacja 2013

Zdjęcia z Rabki 2011

Zdjęcia 2011