Edytorstwo: studia II stopnia – opis programu

Podstawę kształcenia stanowi wiedza o tendencjach literatury polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym oraz najważniejszych koncepcji teoretycznych dotyczących języka i literatury. Studenci poznają zasady naukowego wydawania tekstów literackich, zaznajamiają się z funkcjonowaniem rynku książki i najnowszymi technologiami wydawniczymi (włącznie z wydawaniem e-booków i audiobooków). W zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego poznają zasady organizacji i zarządzania wydawnictwem, promocji i reklamy, ekonomiki książki, zaznajamiają się teoretycznie i praktycznie z edycją elektroniczną i funkcjonowaniem informacji w Internecie lub też przygotowują się do pracy projektanta publikacji.

Program studiów

dostępny na stronie: http://www.polonistyka.uj.edu.pl/harmonogram-i-programy-studiow

Profil absolwenta

Absolwent ma pogłębioną wiedzę o literaturze i języku, włącznie ze znajomością teorii literatury i języka. Potrafi przygotować edycję naukową tekstu literackiego. W zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego ma wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do kierowania instytucjami wydawniczymi lub prowadzenia własnej działalności w tym zakresie albo wiedzę i umiejętności niezbędne do opracowywania publikacji elektronicznych, tudzież przygotowanie do pracy w charakterze projektanta publikacji lub operatora DTP.

 
Absolwenci mogą szukać zatrudnienia w:

  • wydawnictwach;
  • instytutach naukowych prowadzących działalność wydawniczą;
  • portalach internetowych;
  • instytucjach kultury;
  • pracowniach graficznych.

Poczytaj o naszych absolwentach 


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe