Dla kandydatów na studia edytorskie

Studia na kierunku edytorskim proponowanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powinni roz­wa­żyć kandydaci o ­zainteresowaniach humanistycznych, którzy myślą nie tylko o przy­jem­ności studiowania (na tym wydziale zapewnionej), ale też o­ perspektywach przyszłej kariery zawodowej.

Zdobędą wiedzę o literaturze i języku polskim, a także umiejętności redaktora wy­daw­nic­twa (na pierwszym stopniu studiów), edytora naukowego, osoby zarządzającej wy­daw­nic­twem i wydawcy publikacji elektronicznych (na drugim stopniu). Wiele czasu spędzą w pracowni komputerowej, ucząc się obsługi programów do edycji obrazu i tekstu. Poznają funkcjonowanie rynku książki, sposoby jej przygotowania, druku i promocji.

Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia specjalności edytorskiej na kierunku filo­lo­gia polska, dzięki połączeniu pogłębionej znajomości literatury polskiej i obcej z umie­ję­tnoś­ciami zawodowymi absolwenci doskonale sobie radzą na rynku pracy i są cenieni przez pracodawców. Niektórzy z nich zresztą nadal współpracują z nami, prowadząc zajęcia praktyczne. W ten sposób zaprzeczamy wyrażanemu tu i ówdzie w mediach przekonaniu, że na kierunkach humanistycznych kształci się bezrobotnych marzycieli.

W dziedzinie wydawniczej wiele się ostatnio dzieje: książka papierowa uparcie nie chce umrzeć, a równocześnie informacja cyfrowa znajduje coraz nowsze formy. Do roz­wi­ja­nia tych dziedzin potrzebni są ludzie dysponujący pogłębioną świadomością procesów kulturowych oraz nowoczesnym warsztatem, który pozwoli im zostać nie tylko użyt­kow­ni­kami, ale też twórcami starych i nowych form publikacji. Książki tradycyjne i cyfrowe, elektroniczne sposoby publikowania w sieci (portale internetowe, publikacje na czytniki, tablety i smartfony) – to świat, który potrzebuje dobrze wykształconych pracowników. Studia na kierunku Edytorstwo takich przygotują.
 


Edytorstwo
na Wydziale Polonistyki

UJ w Krakowie
 

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ

ul. Gołębia 18, pokój 1,
tel. +48 12 663 1451

Elektroniczna Rejestracja Kandydatów ERK
Rekrutacja na studia
Kwestie bytowe