Uczestnictwo pracowników Katedry w grantach naukowych

Prof. dr hab. Janusz Gruchała:

 • Przygotowanie do wydania „Psałterza J. Lubelczyka (1558)

  projekt PB 1539/H03/2007/32, kierowany przez prof. P. Poźniaka, realizowany w latach 20082011.

  publikacja:
  Jakub Lubelczyk, Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku. Polish Psalter and Hymnbook with Melodies Printed in 1558, przygotowali do wydania J. Gruchała i P. Poźniak, Kraków 2010

  główny wykonawca

 • Humanizm – idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej

  grant zamawiany nr PBZ-MNiSW-03/II/2007, kierowany przez prof. dr hab. A. Kar­piń­skie­go, realizowany w latach 20082011.

  publikacja:
  Polska renesansowa filologia humanistyczna. Filologowie polscy czasów renesansu wobec problemów tekstu i języka [w:] Humanizm i filologia, Warszawa 2011

  wykonawca

 • Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych

  projekt nr 0033/FniTP/H11/80/201 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Hu­ma­nis­tyki, moduł badawczy 1.1, realizowany w latach 2012–
  –2013 w UPJPII w Krakowie, pod kierunkiem prof. dr hab. K. Panusia.

  główny wykonawca


Prof. dr hab. Ewa Skorupa:

 • Regionaliesierte Lehrwerke und Interkultureller Dialog

  projekt unijny IDIAL realizowany w latach 2008–
  –2009. Celem projektu jest opra­co­wa­nie innowacyjnych materiałów dydaktycznych o charakterze regionalnym i in­ter­kul­tu­rowym, do wykorzystania w szkołach, na uniwersytetach oraz w dalszym kształceniu zawodowym.

  publikacje:
  Ewa Skorupa, Ewa Lipińska, Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów nie­miec­ko­ję­zy­cz­nych. Cz. 1 i 2, Kraków 2010 (IDIAL).
  Podręczniki regionalne a dialog interkulturowy. Polski dla studentów nie­mie­c­ko­ję­zy­cz­nych, [w:] Polonistyka bez granic, t. 2, Kraków 2010, s. 149158

  kierownik zespołu przygotowującego podręcznik

  więcej 

 • Edycja Krytyczna Pism Wszystkich Bolesława Prusa

  Międzyinstytucjonalny projekt badawczy realizowany pod auspicjami Towarzystwa Li­te­rac­kiego im. Adama Mickiewicza w ramach Narodowego Programu Rozwoju Hu­ma­nis­ty­ki w latach 20122016 pod kierownictwem dr hab. Beaty Obsulewicz-Niewińskiej. Celem grantu jest zaoferowanie szerokiemu gronu czytelników wszystkich pism Bolesława Pru­sa opracowanych wedle najnowszych i najlepszych standardów sztuki edytorskiej: kronik, publicystyki filozoficzno-społecznej, nowel i opowiadań, twórczości po­wieś­cio­wej, listów, rękopisów, varia (odczyty, aforyzmy i tłumaczenia). Grupa krakowska przygotowuje edycję Kronik.

  strona WWW: http://www.kul.pl/edycja-krytyczna-pism-wszystkich-boleslawa-prusa,art_35177.html

  wykonawca

Dr Anna Kocot:

 • Opracowanie i druk naukowej edycji melodii z kancjonałów J. Seklucjana (1547–1559) i pieśni 1-głosowych z kancjonałów składanych

  projekt nr N N105 010240, kierowany przez prof. P. Poźniaka, realizowany w latach 20112012.

  publikacja:
  Pieśni z kancjonałów Jana Seklucjana (1547, 1550, 1559) oraz z różnych druków ok. 1554–ok. 1607, przygotowali do wydania A. Kocot i P. Poźniak, Kraków, Musica Iagellonica, 2012 (Hymnorum Poloniae Antiquorum Corpus, vol. 1)

  wykonawca

Dr hab. Klaudia Socha:

 • Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w.

  projekt nr N N103 096738, realizowany w latach 20102013 pod kierownictwem prof. dr hab. Danuty Hombek. Celem grantu była kontynuacja wieloletniego projektu do­ku­men­ta­cyj­nego, polegającego na zebraniu i wydaniu z odpowiednim komentarzem ogłoszeń reklamujących książkę w czasopismach polskich XVIII wieku.

  publikacja:
  (oprac.) Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII w. – źródła, t. 6: Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie

  wykonawca