Przejdź do głównej treści strony

dr Michał Czerenkiewicz

pracownik Katedry w latach

Neolatynista, absolwent filologii klasycznej w Uni­wer­sy­tecie Jagiellońskim. Przewód doktorski sfinalizował pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego w Uniwer­sytecie Warszawskim.

W latach 2010–2013 oraz 2016 współuczestniczył w pro­gra­mie „Silva rerum" Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, KU Leuven, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Narodowego Centrum Nauki.

W ramach konkursu Fuga 5, organizowanego przez NCN, jest kierownikiem grantu „Kultura wczesnonowożytnej ksią­ż­ki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów”.

Strony WWW

Ewa Skorupa

Uczestnictwo w grantach

  • Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów, 20172020, kierownik: dr Michał Czerenkiewicz
  • „Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z Europą: Hermeneutyka wartości”,
    kierownik prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa 2014–2016; kierownicy: dr hab. Michał Gronowski OSB oraz prof. dr hab. Piotr Urbański, 
  • Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodziców ziem ruskich” (16821688) – edycja krytyczna rękopisu, 20142015, kierownik: dr Anna Markiewicz
  • Polskojęzyczna edycja „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego – źródło do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa polskiego, 20102012
    kierownik: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

Wybrane publikacje:

Michał Czerenkiewicz, History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama Theodoricus”
by Nicolaus Vernulaeus
, „Neerlandica Wratislaviensia” 2016, XXVI, eds. S. Kiedroń, J. Urbaniak.

Michał Czerenkiewicz, O kilku sposobach wyrażania subiektywizmu w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, [w:] „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2016, s. 121131.

Michał Czerenkiewicz, Wydane drukiem utwory medyczne Macieja z Miechowa, [w:] Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, red. J. Niedźwiedź, Kraków 2016, s. 451465.

Michał Czerenkiewicz, Sarmatyzm w „Hypomnema reginarum Poloniae” Wespazjana Kochowskiego,
[w:]  Z szablą i kielichem czyli życie po sarmacku, red. J. Tazbir, S. Zagórski, Łomża 2015, s. 101113.

Michał Czerenkiewicz, Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, wstęp A. Borowski, Warszawa 2013.

Michał Czerenkiewicz, Jan III Sobieski and the intellectual circle of Justus Lipsius, [w:] Primus inter pares: the first among equals – the story of king Jan III, ed. D. Walawender-Musz, transl. by J. Gołąbek-Asikainen, K. Krzyżagórska-Pisarek, Warsaw 2013, s. 32–37 [oraz analogiczna wersja polska].

Michał Czerenkiewicz, Wojciech Ryczek, Studia (Neo)Latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie do neolatynistyki, „Terminus” (2013) t. 15, z. 3 (28).

Michał Czerenkiewicz, Some Case of the Reception of Cicero in the 17th Century, „Classica Cracoviensia XIV (2011) [i.e. 2012], s. 113−123.

Michał Czerenkiewicz, O&nbps;niezrealizowanej antwerpskiej edycji dzieł Szymona Starowolskiego, „Roczniki Biblioteczne” (2010), R. LIV, s. 113−115. 

 

Pełna lista publikacji

pełna lista publikacji dra Michała Czerenkiewicza do maja 2017