Przejdź do głównej treści strony

dr Michał Czerenkiewicz

adiunkt

Neolatynista, absolwent filologii klasycznej w Uni­wer­sy­tecie Jagiellońskim. Przewód doktorski sfinalizował pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego w Uniwer­sytecie Warszawskim.

W latach 2010-2013 oraz 2016 współuczestniczył w pro­gra­mie „Silva rerum" Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, KU Leuven, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich oraz Narodowego Centrum Nauki.

W ramach konkursu Fuga 5, organizowanego przez NCN, jest kierownikiem grantu „Kultura wczesnonowożytnej ksią­ż­ki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów”.

Strony WWW

michal.czerenkiewicz@uj.edu.pl

Ewa Skorupa

Uczestnictwo w grantach

 • Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów, 2017-2020
  kierownik: dr Michał Czerenkiewicz
 • „Kultura I Rzeczypospolitej w dialogu z Europą: Hermeneutyka wartości”
  kierownik prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
  zadanie badawcze „Dziedzictwo chrześcijaństwa średniowiecznego wobec wyzwań XV–XVIII wieku. Kontynuacje i uwspółcześnienie”, część 1: „W kręgu duchowości benedyktyńskiej” 2014-2016; kierownicy: dr hab. Michał Gronowski OSB oraz prof. dr hab. Piotr Urbański, 
 • Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza "Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodziców ziem ruskich” (1682-1688) – edycja krytyczna rękopisu, 2014-2015
  kierownik: dr Anna Markiewicz
 • Polskojęzyczna edycja „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego – źródło do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa polskiego, 2010-2012
  kierownik: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

Wybrane publikacje:

Michał Czerenkiewicz, History, Power, and the Providential Order in the Neo-Latin Drama “Theodoricus” by Nicolaus Vernulaeus, „Neerlandica Wratislaviensia” 2016, XXVI, eds. S. Kiedroń, J. Urbaniak.

Michał Czerenkiewicz, O kilku sposobach wyrażania subiektywizmu w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, [w:] „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. Dzieło, inspiracje, autor, red. J. Dygul, M. Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2016, s. 121-131.

Michał Czerenkiewicz, Wydane drukiem utwory medyczne Macieja z Miechowa, [w:] Literatura renesansowa w Polsce i Europie. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Borowskiemu, red. J. Niedźwiedź, Kraków 2016, s. 451-465.

Michał Czerenkiewicz, Sarmatyzm w „Hypomnema reginarum Poloniae” Wespazjana Kochowskiego, [w:] Z szablą i kielichem czyli życie po sarmacku, red. J. Tazbir, S. Zagórski, Łomża 2015, s. 101-113.

Michał Czerenkiewicz, Belgijska Sarmacja, staropolska Belgia, wstęp A. Borowski, Warszawa 2013.

Michał Czerenkiewicz, Jan III Sobieski and the intellectual circle of Justus Lipsius, [w:] Primus inter pares: the first among equals – the story of king Jan III, ed. D. Walawender-Musz, transl. by J. Gołąbek-Asikainen, K. Krzyżagórska-Pisarek, Warsaw 2013, s. 32–37 [oraz analogiczna wersja polska].

Michał Czerenkiewicz, Wojciech Ryczek, Studia (Neo)Latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie do neolatynistyki, „Terminus” (2013) t. 15, z. 3 (28).

Michał Czerenkiewicz, Some Case of the Reception of Cicero in the 17th Century, „Classica Cracoviensia" XIV (2011) [i.e. 2012], s. 113−123.

Michał Czerenkiewicz, O niezrealizowanej antwerpskiej edycji dzieł Szymona Starowolskiego, „Roczniki Biblioteczne” (2010), R. LIV, s. 113−115.

 

Pełna lista publikacji

pełna lista publikacji dra Michała Czerenkiewicza do maja 2017