Przejdź do głównej treści strony

dr Mateusz Antoniuk

asystent

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – na podstawie rozprawy „Otwieranie głosu. Wczesna twórczość Zbi­g­nie­wa Herberta (1948-1957) w kontekście historycznoliterackim i w świetle badań archiwalnych", Wydział Polonistyki UJ, 2008.
 
Zajmuje się historią literatury polskiej XX wieku, krytyką ge­ne­ty­czną i badaniem materialnych świadectw procesu twórczego, archi­wami pisarzy oraz materialnością tekstu literackiego.
 
Pracuje dydaktycznie na Wydziale Polonistyki UJ od roku 2008. W latach 2009-2014 był wykładowcą w Zakładzie Polonistyki Pań­stwo­wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Prowadził zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Bolońskim (październik 2007) oraz na Bałtyckim Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (kwiecień 2011).
 
Stypendysta Milosz Czeslaw Fellowship – stypendium naukowe przyznane w drodze konkursu międzynarodowego przez Yale University, Beinecke Rare Book&Manuscript Library (na realizację projektu badawczego „Czeslaw Milosz's Creative Writing Process"), 2014

 

Strony WWW

?@uj.edu.pl

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów
 
 

Mateusz Antoniuk

Uczestnictwo w grantach

  • Archiwum Zbigniewa Herberta – studia nad dokumentacją procesu twórczego (Wydział Polonistyki UJ, 2014-2017, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, 11H 13 0167 82) 

  • Sensualność w kulturze polskiej (Instytut Badań Literackich PAN, 2012, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, N R17 0005 06/2009; kierownik projektu: prof. dr hab. W. Bolecki)

 

Prace edytorskie

(oprac.) Głosy Herberta, zebrała i w tom ułożyła B. Toruńczyk, Warszawa 2008 (opracowanie działu „Opowiadania dla dzieci dużych i małych")

(opracowanie i podanie do druku) Zbigniew Herbert, Spazm artyleryjski, Zeszyty Literackie" 2000, nr 111

 

Wybrane publikacje

Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2009, 400 s.

Mateusz Antoniuk, Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy i milczenia (S. Lack, S. Wyspiański, M. Komornicka, T. Miciński, J. Wroczyński), Kraków 2006, 180 s.

Mateusz Antoniuk, Schopenhauer, tingel-tangel i poeci. Mała glosa do Traktatu poetyckiego, [w:] Mundus verbi. In honorem Sophiae Cygal-Krupa, red. M. Pachowicz, K. Choińska, Tarnów 2012

Mateusz Antoniuk, Pytanie, które zadał duński książę przemilczałem. Wokół „Streszczenia" Tadeusza Różewicza, [w:] Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J. M. Ruszar, Warszawa 2011

Mateusz Antoniuk, Śmierć Czechowicza – historia znaczeń, „Ruch Literacki", 2011, nr 1

Mateusz Antoniuk, Interpretacja jako zadomowienie. Kilka myśli o czytaniu (wierszy), „Roczniki Humanistyczne KUL", LIX: 2011, z. 1

Mateusz Antoniuk, Rozmowa z Rilkem (i Lewinem). Kilka uwag o nieznanych próbach translatorskich Zbigniewa Herberta, [w:] Język dalekosiężny. Przekłady i międzynarodowa recepcja twórczości Zbigniewa Herberta, red. M. Heydel i in., Kraków 2010

Mateusz Antoniuk, Wyspiańska nuta Różewicza i Gajcego, [w:] Żywioły wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego, red. A. Czabanowska-Wróbel i in., Kraków 2009

Mateusz Antoniuk, Zbigniewa Herberta przygoda z formą dramatyczną. Od widowiska historycznego do dramatu niekonkluzywnego, „Teksty Drugie", 2006, nr 6

Mateusz Antoniuk, Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna, „Polonistyka", 2007, nr 4

Mateusz Antoniuk, Czułość bywa jak… Bezsilność wobec czułości – Norwid, Wyspiański, Herbert, Miłosz, [w:] Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, Lublin 2006, cz. II, s. 165–176

Mateusz Antoniuk, Między tragiczną bagatelizacją a misją ocalonego. Zbigniew Herbert wobec poległych poetów, [w:] Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści, red. J. M. Ruszar, Lublin 2006