Przejdź do głównej treści strony

Justyna Wysocka

doktorantka

Uzyskała tytuł magistra filologii romańskiej na podstawie pracy Intertextualité vernienne dans W ou le souvenir d'enfance de Georges Perec (2011). Ukończyła studia I stopnia z zakresu filo­logii polskiej o specjalności edytorskiej. Interesuje się językiem francuskim, literaturą polską XX w., perfumiarstwem i kaligrafią.
 
Związane z jej doktoratem badania dotyczą działalności wydawniczej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Pełni funkcję sekretarza Nagrody im. Krystyny i Czesława Bednarczyków oraz opiekuje się Pracownią-Archiwum OPiM.
 

Strony WWW

 

juska.wysocka@gmail.com

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Uczestnictwo w grantach

  • Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy
 
 

Wybrane publikacje

Książki:

J. Wysocka, Wykaz publikacji Oficyny Poetów i Malarzy 1950-2007, Kraków 2018.

Artykuły:

J. Wysocka, Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy (1949-2011), "Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Humanistyczne" 2015, nr 11.

J. Wysocka, Uwagi na marginesie edycji listów Teodora Parnickiego i Jerzego Giedroycia, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2015, nr 2 (8): Edytorstwo polskie na uchodźstwie i emigracji. Varia, pod red. M. Lutomierskiego.

J. Wysocka, Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy wobec polskiego życia literacko-artystycznego w kraju i na obczyźnie. Kilka uwag na podstawie badań nad spuścizną archiwalną Krystyny i Czesława Bednarczyków, w: Paryż-Londyn-Monachium-Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. II, pod red. W. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Białystok 2016.

J. Wysocka, Świdzińska Halina (1910-1986), w: Polski Słownik Biograficzny, z. 209, t. 51/2, Kraków-Warszawa 2016.

J. Wysocka, Udział Krystyny i Czesława Bednarczyków w pracach redakcyjnych „Kultury” i „Orła Białego” (na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku), „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi” 2016, nr 10.

J. Wysocka, Zygmunt Ławrynowicz i Bednarczykowie. Listy z lat 1954–1976, w: Strącony z rodzinnego gniazda wprost w kipiel epoki. Twórczość Zygmunta Ławrynowicza, red. Alicja Jakubowska-Ożóg, Jan Wolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.

J. Wysocka, Wydanie dwudziestowiecznych listów – wybrane problemy, w: Edytorstwo źródeł. Różne drogi – wspólny cel, red. A. Perłakowski, Kraków 2017.