Przejdź do głównej treści strony

dr Anna Kocot

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność edy­tor­stwo – na pod­sta­wie rozprawy „Kształt typo­gra­fi­czny szesnastowiecznych druków krakowskich – oficyny Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty", Wydział Polonistyki UJ 2011.

Ukończyła studia z zakresu filologii polskiej, specjalność: edy­tor­stwo, uczestniczyła też w projekcie Międzyuczelnianych In­dy­wi­dual­nych Studiów Humanistycznych Akademia „Artes Liberales" (historia średniowiecza, muzykologia). Jej za­in­te­re­so­wa­nia nau­kowe obejmują edytorstwo nau­­kowe i historię dawnej książki. Redaktor, tłumaczka literatury naukowej, popularnonaukowej i duchowej.

 

Strony WWW

Anna Kocot

Nagrody i wyróżnienia

  • Nagroda Miasta Krakowa za pracę dyplomową (2012)
  • wyróżnienie w III Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. L. Marszałka (2012)

Uczestnictwo w grantach

  • Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część I: Kazania
  • Opracowanie i druk naukowej edycji melodii z kancjonałów J. Seklucjana (1547-1559) i pieśni 1-głosowych z kancjonałów składanych

Ważniejsze edycje naukowe

Pieśni z kancjonałów Jana Seklucjana (1547, 1550, 1559) oraz z różnych druków ok. 1554–ok. 1607, przygotowali do wydania A. Kocot i P. Poźniak, Kraków, Musica Iagellonica, 2012 (Hymnorum Poloniae Antiquorum Corpus, vol. 1)

Jana Seklucjana Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe…, wstęp i oprac. A. Kalisz, Kraków, Collegium Columbinum, 2007 (Biblioteka Tradycji, nr 62)

Wybrane publikacje

Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, Narodziny książki, przeł. A. Kocot, M. Wodzyńska-Walicka, posł. P. Rodak, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 (Communicare).

Anna Kocot, Słów kilka o współczesnej edycji pierwszego polskiego kancjonału, „Terminus" IX 2007, z. 2(17), s. [141]–145

Anna Kalisz, Problemy edytorskie w tekstach szesnastowiecznych kancjonałów Jana Seklucjana, [w:] W kręgu sztuki edytorskiej. Materiały z III ogólnopolskich Warsztatów Młodych Edytorów Kazimierz Dolny, 18–20 listopada 2005, pod red. D. Gajcy i K. Nepelskiej, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2006, s. [39]–45

Anna Kalisz, Charles Baudelaire: „Harmonie du soir". Przekłady dwóch epok, [w:] Szkice Humanistyczne II. Prace z obozu naukowego Collegium Invisibile, Mikołajki 1–11 IX 2000, pod red. S. Ostrowskiej i P. Rutkowskiego, Warszawa 2001, s. 51–79
 

Pełna lista publikacji

Pełna lista publikacji dr Anny Kocot