Nowy kierunek Edytorstwo utworzony uchwałą Senatu UJ

Senat UJ podjął uchwałę o utworzeniu na Wydziale Polonistyki UJ stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku studiów edytorstwo, od roku akademickiego 2013/2014.

Ich program różni się od do­tych­cza­so­wego zwła­sz­cza na stopniu II, na którym studenci mają do wyboru dwa moduły spe­cja­li­za­cyj­ne: pierwszy obejmujący zarządzanie wydawnictwem, marketing książki i ekonomiczne aspekty działalności wydawniczej, drugi zaś – publikacje elektroniczne, ich przy­go­to­wa­nie i dystrybucję. Studia te prowadzone będą w łączności z praktyką: Katedra współ­pra­cuje z firmami i osobami dysponującymi doświadczeniem na rynku tradycyjnych i nowych mediów.

Data opublikowania: 07.03.2013
Osoba publikująca: Iwona Grabska-Gradzińska