O Katedrze

Zespół Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie składa się z siedmiu pracowników naukowch: profesorów Janusza Gruchały i Ewy Skorupy, doktorów habilitowanych Justyny Kiliańczyk-Zięby i Klaudii Sochy, doktorów Magdaleny Komorowskiej, Marka Kwatera i Marii Piaseckiej oraz siedmiorga doktorantów. Wspomaga ich także liczne grono współ­­pra­cow­ni­ków – pracownicy innych katedr, praktycy z firm wydawniczych oraz graficy.

Zainteresowania badawcze pracowników obejmują współczesny ruch wydawniczy, za­gad­nie­nia tekstologiczne w odniesieniu do dzieł literackich i paraliterackich XVI-XVIII w., historię książki w kontekście historii kultury oraz bibliografię. W ostatnich latach tematyka badawcza wzbogaciła się o zagadnienia kompozycji typograficznej druków dawnych i współczesnych oraz cyfrową edycję tekstów. Ponadto pracownicy Katedry prowadzą badania w dziedzinie tej hi­storii literatury i kultury polskiej XVI-XIX w., obejmujące również edycje tekstów.
 
Od po­czą­tku ważnym zadaniem Katedry – oprócz badań – było kształcenie edytorów: redaktorów dla wydawnictw, a także wydawców naukowych tekstów literackich. Dydaktycznie Katedra Edytorstwa opiekuje się specjalnością i kierunkiem studiów edytorskich na Wydziale. Kształci w zakresie: 
  • licencjat filologii polskiej, specjalność edytorstwo (w roku akad. 2014/15 tylko 3. rok);
  • licencjat edytorstwa (od roku akad. 2013/14);
  • magister filologii polskiej, specjalność edytorstwo (do roku 2013/14);
  • magister edytorstwa (od roku akad. 2013/14).
Pracownicy Katedry prowadzą też zajęcia związane z ich tematyką badawczą na innych kierunkach Wydziału Polonistyki.
 
Siedzibą Katedry są pomieszczenie na pierwszym piętrze kamienicy przy ul. Gołębiej 14 w Krakowie. Pod opieką dr. Marka Kwatera znajduje się też pracownia komputerowa, zlo­ka­li­zo­wana w sali 55 na ul. Gołębiej 16.