Przejdź do głównej treści strony

prof. dr hab. Janusz Gruchała

stanowisko: profesor zwyczajny

kierownik Katedry
kierownik studiów kierunku Edytorstwo
kierownik Pracowni – Archiwum OPiM

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – na pod­sta­wie rozprawy „Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki”, Wydział Filologiczny UJ 2002.

Ukończył studia z zakresu filologii polskiej i klasycznej. Zajmuje się edytorstwem naukowym tekstów literackich. Jego za­in­te­re­so­wa­nia naukowe obejmują literaturę polską czasów Renesansu i Baroku, historię książki ze szcze­gól­nym uwzględnieniem XV–XVII w., piśmiennictwo religijne XVI–XVII w. (kaznodziejstwo, teksty użytkowe, tłu­ma­cze­nia biblijne). Kilkukrotny stypendysta i zapraszany wykładow­ca Warburg Institute w Lon­dy­nie, Herzog August Bibliothek w Wolfenbüttel oraz uniwersytetów w Bochum, Padwie, Wiedniu, Piliscaba i Braga.

Jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej przy Oddziale Krakowskim Polskiej Akademii Nauk. W latach 2004–2012 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Promotor czterech prac doktorskich (dr A. Kocot, dr M. Komo­­­­row­­­­skiej, dr J. Kiliań­czyk-Zięby, dr M. Piaseckiej) oraz kilkudziesięciu magisterskich.

 

Strony WWW

janusz.gruchala@uj.edu.pl

Zobacz: miejsce i terminy dyżurów

Janusz Gruchała

Nagrody i wyróżnienia

  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Zasłużony dla Miasta Krosna
 

Uczestnictwo w grantach

  • Naukowa edycja pism Piotra Skargi. Część I: Kazania
  • Stare druki Biblioteki xx. Misjonarzy w Krakowie – rejestracja elektroniczna
  • Przygotowanie do wydania „Psałterza” J. Lubelczyka (1558)
  • Humanizm – idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej
  • Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych
  • Archiwum Oficyny Poetów i Malarzy

Ważniejsze edycje naukowe

Jakub Lubelczyk, Psałterz i kancjonał z melodiami drukowany w 1558 roku. Polish Psalter and Hymnbook with Melodies Printed in 1558, oprac. J. Gruchała i P. Poźniak, Kraków 2010

Abraham Rożniatowski, Pamiątka krwawej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, Warszawa 2004 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 27)

Adam Jacek Pisarzowski, Poezje, oprac. i wstęp J. S. Gruchała i W. Urban, Kraków 1998 [de facto 1999] (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, t. 8)

Biernat z Lublina, Ezop, oprac. J. Gruchała, wstęp S. Grzeszczuk, Kraków 1997 (Biblioteka Polska)

Mikołaj Sęp Szarzyński, Poezje, oprac. i wstęp J. S. Gruchała, Kraków 1997 (Biblioteka Polska)

 

Prace redakcyjne

Nad spuścizną Piotra Skargi, pod red. J. S. Gruchały, Kraków 2012

Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci, pod red. K. Fiołka, red. nauk. F. Ziejka, Cz. Kłak, J. Gruchała, Kraków 2010

Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, pod red. J. S. Gruchały i H. Kurek, Kraków 2010 (Biblioteka „LingVariów”, t. 10)

Lektury polonistyczne. Oświecenie – romantyzm, t. 1, pod red. A. Borowskiego i J. Gruchały, Kraków 1996

(red.) Lektury polonistyczne. Średniowiecze – renesans – barok, pod red. A. Borowskiego i J. S. Gruchały, t. 1: Kraków 1992, 1994–1995, 1997, t. 2: Kraków 1993, 1997, t. 3: Kraków 1999

 

Wybrane publikacje

Janusz Gruchała, Iucunda familia librorum. Humaniści renesansowi w świecie książki, Kraków 2002

Janusz Gruchała, „Aratus Jana Kochanowskiego – warsztat filologiczny poety, Kraków 1989,
168 s. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 933. Prace Historycznoliterackie, z. 71)

Janusz Gruchała, Mikołaj Sęp Szarzyński, Wrocław 1987 (Nauka dla Wszystkich, nr 401)

Janusz Gruchała, Polska renesansowa filologia humanistyczna. Filologowie polscy czasów renesansu wobec problemów tekstu i języka, [w:] Humanizm i filologia, pod red. A. Karpińskiego, Warszawa 2011, s. 69–99 (Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy, t. 7)

Janusz Gruchała, Wirtualny wydawca i użytkownik edycji elektronicznej, [w:] Europejski kanon literacki, pod red. E. Wichrowskiej, Warszawa 2011, s. 276–282

Janusz Gruchała, Z doświadczeń edytora poezji i prozy staropolskiej, [w:] Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI–XVIII w.), pod red. A. Perłakowskiego, Kraków 2011, s. 31–43 (Studia Edytorskie, t. 1)

Janusz Gruchała, Grzesznik przed Bogiem. Wyznania pokutne w polskich tłumaczeniach „Psałterza w XVI wieku, [w:] Via pulchritudinis. Wątki biblijne w literaturze i kulturze polskiej, pod red. A. Gorzkowskiego, Ł. Kamykowskiego i K. Panusia, Kraków 2010 [de facto 2011], s. 95–113

Janusz Gruchała, Latin Poetry written by Polish Jesuits in the seventeenth Century: from Horatian Parody to Elogium, [w:] Motiejus Kazimieras Sarbievijus Lietuvos, Lenkijos, Europos kulturoje. Mathias Casimirus Sarbievius in cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae. Materies conventus scientifici internationalis anniversario quadringentesimo a die natali Poetae dedicati, 19–21 Octobris, A. D. MCMXCV, Vilnius 1998, s. 175–193

Janusz Gruchała, Das humanistische lateinische Buch in Polen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, [w:] Der polnische Humanismus und die europaeischen Sodalitaeten. Akten des polnisch-deutschen Symposions vom 15.–19. Mai 1996 im Collegium Maius der Universitaet Krakau, hrsg. von St. Fussel und J. Pirożyński, Wiesbaden 1997, s. 101–110 (Pirckheimer Jahrbuch fur Renaissance- und Humanismusforschung, Bd. 12)

Janusz Gruchała, Wacława Potockiego „Nagrobki różnych stanów i kondycyj ludziom”, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, XLII: 1992 (cz. I), XLIII: 1993 (cz. II), s. 45–78 (cz. I), s. 91–137 (cz. II)

 

Pełna lista publikacji

Pełna lista publikacji prof. dr hab. Janusza Gruchały